INFOLINIA: 17 7170 800

Uprawnienia osoby której dane dotyczą

Uprawnienia osoby której dane dotyczą

Każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których administratorem jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka (zwanego dalej Administratorem),  a zwłaszcza:

1.    Prawo dostępu do danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania:
-  od Administratora potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane,
-  dostępu do danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania,
-  informacji o kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 - informacji w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.

2.    Prawo do sprostowania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3.    Prawo do usunięcia danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w każdym przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne prawem, nie potrzeba już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

5.    Prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter zautomatyzowany, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora przekazania danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła do Administratora - przy czym dane te muszą zostać wydane przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

6.    Prawo wniesienia sprzeciwu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

7.    Prawo do wycofania zgody.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych: iod.rodo@rzeszowairport.pl, Tel. 17 7178604 lub przesłać pismo na adres:
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka

 

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się