INFOLINIA: 17 7170 800

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Jednym z priorytetowych obowiązków, jakie realizuje Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystania danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Powyższy obowiązek spełniamy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), zwanym jako RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który wyznacza cele i środki przetwarzania danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296055, REGON: 180288180, NIP: 5170240616, e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl, tel.: 17 852 00 81, 17 717 86 11.

2. Inspektor Ochrony Danych.

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest dla Państwa osobą kontaktową w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Funkcję tę sprawuje Pan Artur Banaś, e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl, tel. 17 717 86 04, adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., przestrzeganie obowiązujących procedur, uzyskanie przepustki osobowej lub samochodowej, kontrola jakości ochrony, a także realizacja postanowień zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 • zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób znajdujących się na naszym monitorowanym terenie (monitoring wizyjny),
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na naszym terenie,
 • wykonanie całokształtu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy,a także dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych lub obrona przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią,
 • świadczenie usług zdrowotnych oraz zapewnienie opieki zdrowotnej w ramach realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • przekazywanie Państwu informacji dotyczących eventów, spotkań branżowych i konferencji, w tym konferencji prasowych, organizowanych przez nas oraz wysyłanie Państwu zaproszeń na powyższe wydarzenia,
 • przekazywanie komunikatów prasowych, obejmujących informacje dotyczące naszego bieżącego funkcjonowania, doręczanie zaproszeń na konferencje prasowe lub inne wydarzenia medialne organizowane przez nas, a także kontakty mailowe i telefoniczne - w ramach współpracy medialnej,
 • całokształt czynności związanych z procesem rekrutacji, organizacji stażu, praktyki,
 • kontakt mailowy, telefoniczny,
 • korzystanie z naszej strony internetowej. W celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu WWW, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookies korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Aby informacja nie pojawiała się ponownie, należy kliknąć „zgadzam się”.

4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych będą miały zastosowanie następujące podstawy prawne:

 • art.6 ust 1 lit a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • art.6 ust 1 lit b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
 • art.6 ust 1 lit c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
 • art.6 ust 1 lit d) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony Państwa żywotnych interesów,
 • art.6 ust 1 lit f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Podanie przez Państwa danych osobowych, będących realizacją ciążącego na nas obowiązku prawnego jest dla Państwa obowiązkowe. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne, natomiast, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

5. Okresy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których są one przetwarzane. Po upływie koniecznego okresu Państwa dane osobowe usuwamy zgodnie z zasadami jakie przyjęliśmy w naszej wewnętrznej Procedurze usuwania/niszczenia danych osobowych.

6. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • prawo dostępu do danych – mają Państwo możliwość uzyskania od nas informacji, czy dane są przetwarzane i w jakim zakresie. W praktyce oznacza to prawo wglądu oraz uzyskania kopii Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych – mają Państwo możliwość poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym – jeśli wystąpią poniższe przesłanki, mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych (brak podstawy prawnej do przetwarzania danych; zebrane dane nie są już potrzebne do celów; w których zostały one zgromadzone; dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo możliwość wniesienia do nas o ograniczenie przetwarzania danych, w wymienionych przypadkach (zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione; w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych; kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą; kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny),
 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo możliwość wniesienia do nas o przekazanie Państwu zgromadzonych u nas Państwa danych osobowych, celem przekazania ich innemu administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – oznacza to dla nas zaprzestanie przetwarzania i usunięcie Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – mogą Państwo skorzystać z tego uprawnienia w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługujące Państwu prawo możecie wykonywać wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl wskazując prawo, z którego chcecie skorzystać oraz przyczynę swojego żądania.

Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i instytucje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Straż Graniczna, Policja, Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawnicze), podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia, osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta,. Poza przypadkami wymienionymi powyżej Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Realizujemy optymalny i zgodny z przepisami prawa sposób przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim zapewniamy ich ochronę stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się