INFOLINIA: 17 7170 800

„Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województawa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

 

 

 

„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka"


Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa połączeń komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie podkarpackim oraz w Polsce, poprzez budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej LSP w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Wzrastający ruch pasażerski oraz transportowy wymusza zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego lotniska. Realizacja niniejszego projektu poprzez budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej LSP, umożliwi obsługę większej ilości pasażerów, samolotów oraz ładunku.

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku.

 • przebudowa dwóch istniejących małych garaży z przedłużeniem obiektu i podniesieniem dachu,
 • przebudowa jednego istniejącego garażu z podniesieniem dachu,
 • dobudowa garaży od strony południowej,
 • przebudowa parteru - pomieszczenia magazynowe,
 • nadbudowa pietra - zaplecze socjalne,
 • nadbudowa pietra - punk alarmowy LSP z dogodnym widokiem na lotnisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 11.01.2010r. do 14.07.2011 r.

Koszt inwestycji wyniesie 4 mln 735 tys.882,00 zł, z czego 3 mln 282 tys.870,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

 

„Budowa systemu zaopatrzenia lotniska w wodę dla celów ratowniczych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka"


Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa połączeń komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie podkarpackim oraz w Polsce, poprzez budowę systemu zaopatrzenia lotniska w wodę dla celów ratowniczych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Wzrastający ruch pasażerski oraz transportowy wymusza zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego lotniska. Realizacja niniejszego projektu poprzez budowę systemu zaopatrzenia lotniska w wodę dla celów ratowniczych, umożliwi obsługę większej ilości pasażerów, samolotów oraz ładunku.

W zakres przedmiotowego opracowania wchodzi wykonanie:

 • posadowienia dwóch zbiorników wody ppoz. o pojemności 200 m3 każdy,
 • komory żelbetowej dla zasuw i szaf elektrycznych zasilających pompy ppoz. zatopione w zbiornikach,
 • sieci wodociągowej z rur PE zasilającej punkty szybkiego tankowania,
 • punktów szybkiego tankowania - 10 kpi,
 • przyłącza wody z rur PE zasilającego zbiorniki zapasu wody,
 • wykonanie utwardzenia kostka brukowa wyznaczonego terenu nad zbiornikami i przy punktach poboru wody ppoz.
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 11.01.2010r. do 04.01.2011r.

Całkowita wartość projektu (PLN) 4 755 682,00. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 3 313 300,00. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

„Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera"


Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie oraz w Polsce. Wzrastający ruch pasażerski oraz transportowy na obszarze lotniska wymusza jego rozbudowę. Nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na obsługę naziemną lotniska. Realizacja niniejszego projektu poprzez zakup sprzętu handlingowego, umożliwi obsługę większej ilości pasażerów, samolotów oraz ładunku.
Celem pośrednim projektu jest poprawa przepustowości lotniska, wzrost bezpieczeństwa podróżujących oraz zwiększenie udziału transportu lotniczego w przemieszczaniu się mieszkańców województwa oraz Polski.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony: nowy sprzęt i wyposażenie , które:

 • wymieni w miejsce dotychczas użytkowanego, a będącego w złym stanie lub nie spełniającego wymaganych standardów w zakresie obsługi;

Poprawi oraz rozszerzy zakres i standard świadczonych usług lotniskowych;

 • usprawni i polepszy jakość prac związanych z utrzymaniem nawierzchni operacyjnych lotniska i usług wspomagających usługi płytowe.

W ramach projektu zamierza się zakupić w szczególności:

 1. sprzęty do obsługi płytowej samolotów, pasażerów i bagażu;
 2. urządzenia i systemy teletechniczne oraz informatyczne do obsługi łączności operacyjnej, informacji i obsługi pasażera;
 3. urządzenia i systemy oświetleniowo-wizualizacyjne lotniska;
 4. sprzęty i urządzenia do prac związanych z utrzymaniem nawierzchni lotniska i do prac wspomagających usługi płytowe;
 5. urządzenia wspomagające obsługę terminalową bagażu pasażera.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .Termin realizacji obejmuje okres od 29.09.2009r. do 15.10.2010 r.

Koszt inwestycji wyniesie 11 mln 896 tys. 745,17 zł z czego 6 mln 605 tys. 086,91 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 165 603,57zł z Budżetu Państwa. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

„Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych szansą na rozwój Portu Lotniczego" Rzeszów - Jasionka" Sp. z o.o."


Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych. Dzięki uczestnictwu w Targach zwiększy się rola Portu jako ważnego ośrodka rozwoju lokalnego wokół którego koncentruje się życie społeczno-gospodarcze regionu, który stanowi wizytówkę i jest miejscem gdzie zbiegają się ważniejsze nici turystyki biznesowej Województwa Podkarpackiego. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy wizerunku regionu jako obszaru z dużym potencjałem społecznym i naukowym. Rozpropagowanie materiałów promocyjnych w formie informatorów i folderów pozwoli utrwalić wizerunek województwa na arenie międzynarodowej i krajowej jako regionu atrakcyjnego o ogromnym potencjale inwestycyjnym, turystycznym , naukowym i technologicznym. Targi to miejsce gdzie spotykają się przedsiębiorcy , inwestorzy oraz touroperatorzy z wielu krajów świata , jest to miejsce spotkań wielonarodowych , które są istotą kontaktów biznesowych partnerów z branż związanych z lotnictwem i przewozem międzynarodowym. W ramach projektu zostało przewidziane uczestnictwo w następujących imprezach targowo wystawienniczych :Routes Europe Toulouse, World Routes Development Forum Vancouver ,TT Warsaw, MTP Poznań, REISELIV Oslo , ITB Berlin.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 19.04.2010r. do 31.03.2011r.

Koszt inwestycji wyniesie 224 704,10 zł, z czego 111 339,97 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 19 648,23 z Budżetu Państwa. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

 

„Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową"


Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Podkarpackiego. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej.

Przedmiotem projektu jest: budowa nowych hangarów (H2 i H3) wraz z niezbędnymi instalacjami, budowa zaplecza socjalno-administracyjnego, zlokalizowanego wewnątrz hangarów wzdłuż miejsc postojowych wraz z niezbędnymi instalacjami, budowa płyty przedhangarowej wraz z oświetleniem masztowym i nawigacyjnym, budowa dróg dojazdowych do płyty postojowej (D1, D4) oraz dojazdów między hangarami i drogą patrolową (D2, D3), rozbudowa stacji transformatorowej ST-3 lub budowę nowej stacji transformatorowej ST-5, wykonanie niezbędnych sieci i przyłączy instalacji technicznych, z uwzględnieniem ich koordynacji z istniejącą infrastrukturą techniczną na lotnisku, zakup 3 urządzeń.

Parametry inwestycji: 1 hangar o powierzchni około 2 695 m2, 1 hangar o powierzchni około 6 720 m2,  1 płyta postojowa (przedhangarowa) o powierzchni około 47 000 m2, 1 budynek socjalno-administracyjny o powierzchni około 660 m2

Opis szczegółowy zakresu projektu:

Budowa hangaru H2. Powierzchnia użytkowa: ok. 2695 m2. Długość, szerokość : 55 x 49 m

Przybliżona kubatura: ok.44960 m3.

Budowa hangaru H3. Powierzchnia użytkowa: ok. 6720 m2. Długość, szerokość): 84 x 80 m.

Przybliżona kubatura: ok.150480 m3

Budynki hangarów H2 i H3 będą obiektami jednokondygnacyjnymi o konstrukcji stalowej, jednonawowymi (bez słupów pośrednich), niepodpiwniczonymi, o rzucie prostokątnym, z dachem o kształcie poszycia łukowym. Hangary swoją formą i elewacją będą nawiązywać do istniejącej, dominującej zabudowy na lotnisku „Rzeszów – Jasionka”.

Budowa płyty postojowej [PPH]. Płyta przedhangarowa o nawierzchni z betonu cementowego stanowi miejsce postoju i obsługi lub przejazdu statków powietrznych transportowanych do hangaru. Jej powierzchnia wyniesie około 47 000 m2. Konstrukcja płyty wykonana będzie jako sztywna, zapewniająca nośność nawierzchni rzędu PCN 85.

Budowa dróg dojazdowych.
Droga patrolowa łącząca istniejącą drogę patrolową z nawierzchnią płyty przedhangarowej – (D1): dł. drogi ok. 210 m, szer. drogi 6,0 m.

Droga łącząca hangar H2 z drogą patrolową – (D2): dł. drogi ok. 19 m, szer. drogi 6,0 m.

Droga łącząca hangar H3 z drogą patrolową – (D3): dł. drogi ok. 19,0 m, szer. drogi 6,0 m.

Droga łącząca płytę z drogą patrolową – (D4): dł. drogi ok. 100,0 m, szer. drogi 6,0 m. Konstrukcja nawierzchni dróg: warstwa ścieralna - beton asfaltowy 4 cm, warstwa wiążąca - beton asfaltowy 9 cm, warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy 14 cm, podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm.

Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego [BZS]. Powierzchnia użytkowa obiektu : ok. 560 m2.Długość,szerokość: 55x12m. Przybliżona kubatura: ok. 2970 m3 .Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, prostopadłościennym, krytym dachem płaskim, zlokalizowanym pomiędzy hangarem H2 i H3.
Powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 560 m2. Długość, szerokość 55 x 12 m. Zaplecze socjalno-administracyjne jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, prostopadłościennym, krytym dachem płaskim, zlokalizowanym pomiędzy płaszczyznami postojowymi hangarów H2 i H3. Budynek jest podzielony ścianami na dwie części użytkowe: ZS2 i ZS3, zagospodarowanie poszczególnych części użytkowych przedstawiono poniżej. Zaplecze socjalne swoją formą architektoniczną będzie współgrać z zabudową hangarową.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 30.09.2010r. do 30.04.2015r.

Koszt inwestycji wyniesie 55 mln 461 tys. 708,33 zł z czego 28 mln 688 tys. 520,90 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 4 503 478,11 z Budżetu Państwa. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

„Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka"


Realizacja projektu obejmuje rozbudowę istniejącego systemu nawigacyjnego na kierunku 09 do kategorii I w Porcie Lotniczym" Rzeszów-Jasionka" . W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 1. Przebudowa istniejącego systemu podejścia uproszczonego do świetlnego systemu podejścia w układzie geometrycznym ALPA - ATA kat. I, na którą składa się:
  • kanalizacja kablowa z rur HDPE,
  • studzienki kablowe,
  • odwodnienie studzienek kablowych,
  • światła linii centralnej,
  • światła błyskowe,
  • fundamenty pod maszty, w tym:
  • dla poprzeczki długiej na 300 m,
  • dla opraw linii centralnej,
  • dla opraw błyskowych w linii centralnej,
  • modernizacja systemu sterowania i monitoringu,
 2. Zasilanie elektroenergetyczne,
 3. Rozbudowa ogrodzenia lotniska - 1 763 m,
 4. Budowa drogi patrolowej i technicznej do świateł podejścia,
 5. Budowa kanalizacji kablowej wzdłuż nowego ogrodzenia,
 6. Usunięcie przeszkód lotniczych.

Rozbudowa ogrodzenia lotniska: w związku z włączeniem nowych terenów w obszar lotniska niezbędne jest wykonanie nowego odcinka ogrodzenia o długości 1 763 m. Ogrodzenie zostanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz.U. nr 122 poz. 1273).

W ramach zasilania elektroenergetycznego zostanie wykonane zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne, instalacja połączeń uziemiających i wyrównawczych, instalacja ochrony od porażeń, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja przeciwprzepięciowa oraz sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń.

Budowa drogi patrolowej i technicznej do świateł podejścia:

Droga patrolowa zostanie zlokalizowana w odległości około 5 m od ogrodzenia. Nawierzchnia będzie wykonana z betonu asfaltowego szerokości 3,5 m z poboczami szerokości 1 m. Przebieg drogi patrolowej uwarunkowany jest ograniczeniem wysokości przeszkód na podejściach do startu i lądowania lotniska.

Wzdłuż linii świateł podejścia na odcinku pomiędzy istniejącą, a projektowaną drogą patrolową powstanie droga techniczna szerokości 2,5 m z prefabrykowanych płyt ażurowych wypełnionych ziemią roślinną i obsianych trawą, pobocze drogi technicznej szerokości 0,75 m, pobocze gruntowe obsiane trawą. Wzdłuż projektowanej poprzeczki świetlnej zlokalizowanej 300 m od progu DS powstanie dojazd techniczny z prefabrykowanych płyt ażurowych wypełnionych ziemią roślinną i obsianych trawą ułożonych w poziomie terenu. Długość odcinka wyniesie 45,5 m.

Budowa kanalizacji kablowej wzdłuż nowego ogrodzenia: dla potrzeb instalacji teletechnicznej systemu monitorowania oraz oświetlenia nocnego powstanie kanalizacja kablowa.

Usunięcie przeszkód lotniczych: budowa świetlnego systemu podejścia kategorii I wymaga utworzenia obszaru zwanego płaszczyzną świateł, w którym nie mogą znajdować się żadne przeszkody przewyższające projektowane światła podejścia. Spełnienie powyższych wymagań powoduje konieczność wykonania wycinki drzew i krzewów na całej długości i szerokości płaszczyzny świateł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 04.10.2010r. do 27.02.2013r.

Koszt inwestycji wyniesie 9 mln 714 tys. 414,23 zł z czego 5 mln 050 tys,622,44 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 891 286,31 z Budżetu Państwa. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

„Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka"


Realizacja projektu obejmuje powstanie kompleksu obiektów o powierzchni około 5 000 m2, w Porcie Lotniczym „Rzeszów- Jasionka" w skład którego wejdą:

 • budynek socjalno - biurowy,
 • budynek o funkcji warsztatu,
 • stanowiska postojowe dla zestawów czyszczących,
 • stanowisko zaprawek lakierniczych i stanowiska ręcznego mycia pojazdów,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, maszyn utrzymania lotniska oraz magazyny,
 • budynek magazynowy na środki chemiczne wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodów do odladzania nawierzchni lotniskowych,
 • wiata na stanowiska postojowe cystern lotniczych,
 • wyposażenie technologiczne obiektów.

Powstaną także niewielkie obiekty uzupełniające - w części istniejącej Portu Lotniczego:

 • zbiornik na płyn do odladzania samolotów,
 • budynek kontroli bezpieczeństwa przy bramie nr 2,
 • bramy kontroli bezpieczeństwa,
 • zadaszenia przy wejściu do punktu kontroli bezpieczeństwa,
 • budynek istniejącej kotłowni olejowej modernizowanej z przeznaczeniem na paliwo gazowe.

Opis funkcji poszczególnych budynków:

A. Budynek socjalno - biurowy (segment 1)

Budynek socjalno - biurowy Zaplecza Technicznego Służb Utrzymania Lotniska zostanie zlokalizowany w centralnym punkcie kompleksu Zaplecza Technicznego. Znajdą się w nim:

 • szatnie męskie i damskie,
 • zaplecze socjalne,
 • jadalnia dla 20 osób przebywania jednoczesnego,
 • dyżurka,
 • magazyny sprzętu podręcznego,
 • pokoje administracyjno - biurowe 7 szt.,
 • pomieszczenie spotkań - 1 szt.,
 • archiwum - 1 szt.,
 • zaplecze socjalne,
 • wentylatornia,

B. Budynek o funkcji warsztatu (segment 2)

Budynek warsztatu zostanie zlokalizowany w centralnym punkcie kompleksu Zaplecza Technicznego i będzie składał się z następujących pomieszczeń:

 • dwa stanowiska warsztatu dla samochodów ciężkich lub zestawów,
 • dwa stanowiska warsztatowe dla samochodów osobowych lub dostawczych,
 • pomieszczenie kierownika,
 • pomieszczenie zawierające szlifierki, tokarki, urządzenia do wymiany opon samochodów osobowych i ciężarowych, urządzenia do dystrybucji olejów silnikowych, wiertarki, stanowisko spawalnicze,
 • magazyn podręczny,
 • pomieszczenie magazyniera,
 • kompleks pomieszczeń lub wiat (pomieszczenie na oleje, pomieszczenie na zużyte oleje, wiata na odpady, wiata na śmieci, szafa na gazy techniczne).

C. Budynek stanowisk postojowych dla zestawów czyszczących (segment 3)
Budynek będzie pełnił funkcję garażu dla 10 zestawów czyszczących.

D. Budynek stanowisk zaprawek lakierniczych i ręcznego mycia pojazdów (segment 4)
Budynek będzie składał się z następujących pomieszczeń:

 • stanowisko ręcznego mycia pojazdów,
 • zaplecze socjalne,
 • sprężarkownia,
 • zaplecze mycia,
 • pomieszczenie zaprawek lakierniczych,
 • zaplecze pomieszczenia zaprawek i magazynek,
 • wentylatornia na II kondygnacji.

E. Budynek stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, maszyn utrzymania lotniska oraz magazyny (segment5)
Budynek będzie składał się z następujących pomieszczeń:

 • magazyn warsztatu,
 • kotłownia,
 • stanowiska postojowe maszyn utrzymania lotniska,
 • magazyny.

F.Budynek magazynowy na środki chemiczne wraz ze stanowiskami postojowymidla samochodów do odladzania nawierzchni lotniskowych (segment 6)
Budynek będzie składał się z następujących pomieszczeń:

 • przestrzeń załadunku,
 • przestrzeń magazynowania,
 • -szczelna wanna do ustawiania zbiorników na środki chemiczne,
 • wc,
 • prysznic ratunkowy,
 • miejsce obsługi maszyny myjącej posadzkę.

G. Wiata na stanowiska postojowe cystern lotniczych (wiata nr 7)

Wiata pełniąca funkcję zadaszenia autocystern na placu postojowym będzie otwarta o konstrukcji stalowej, szkieletowej ze słupami odsuniętymi od wnętrza. Powierzchnia placu będzie betonowa, impregnowana, antyelektrostatyczna z izolacją przeciw przedostawaniu się benzyny do gruntu.

H. Zbiornik na płyn do odladzania samolotów (wiata nr 8)

Obiekt to zadaszenie stalowe dla cysterny ze składnikami chemicznymi. Powstanie także wanna bezodpływowa dla ustawienia cysterny ze składnikami chemicznymi.

I. Budynek kontroli bezpieczeństwa przy bramie nr 2 (budynek nr 9)

W budynku będą znajdowały się następujące pomieszczenia:

 • pomieszczenie kontroli,
 • zaplecze socjalne,
 • szatnia damska dla SOL.

J. Bramy kontroli bezpieczeństwa (obiekt nr10)

Jest to brama stalowa ażurowa rozsuwana z ogrodzeniem (wzór wg istniejących bram na terenie lotniska).

K. Zadaszenie przy wejściu do punktu kontroli bezpieczeństwa nr 1 (wiata nr 11)

Zadaszenie (wiata) będzie zlokalizowana i wkomponowana w otoczenie budynku hali odlotów terminala pasażerskiego przy jego ścianie wschodniej.

L. Budynek istniejącej kotłowni olejowej modernizowanej z przeznaczeniem na paliwo gazowe (budynek nr 12) Budynek nie wymaga przebudowy, lecz tylko miejscowych usprawnień.

Dzięki rozbudowie zaplecza technicznego obejmującej wszystkie planowane obiekty, Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" będzie dysponował nowoczesną infrastrukturą o wysokiej funkcjonalności, obejmującą wszystkie niezbędne elementy zaplecza technicznego, mogące sprostać obsłudze wzrastającego ruchu lotniczego.

W wyniku realizacji projektu rozwinie się infrastruktura lotnicza. Inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka", który jest niezbędny w obliczu wzrastającego ruchu lotniczego. Zredukowana zostanie dysproporcja pomiędzy portami lotniczymi w kraju i poprawi się jakość obsługi pasażerów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 23.03.2010r. do 11.09.2013r.

Koszt inwestycji wyniesie 24 mln 872 tys. 890,21 zł z czego 13 mln 052 tys. 952,16 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2 303 462,14 z Budżetu Państwa. „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”

 

 

 

 

„Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska"


Realizacja projektu obejmuje:

 • zakup rękawa do samolotu,
 • zakup zestawów komputerowych z drukarkami i oprogramowaniem operacyjnym, biurowym i antywirusowym,
 • zakup sprzętu komputeroiwego z oprogramowaniem oraz systemu obsługi pasażera wraz z wyposażeniem stanowisk i integracją systemu,
 • zakup systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego wraz z integracją systemów,
 • specjalistyczny pojazd do odladzania nawierzchni lotniskowych,
 • autobus lotniskowy, przeznaczony do transportu pasażerów po płytach postojowych lotniska,liczba pasażerów min. 90 osób,
 • ambulift przeznaczony do transportu pasażerów niepełnosprawnych z płyty lotniska na pokład samolotu i z pokładu na płytę. Wyposażony w stanowiska dla wózków inwalidzkich i jednocześnie min. 1 stanowisko dla pasażera na noszach,
 • dostawę specjalistycznego pojazdu do odladzania nawierzchni lotniskowych,
 • dostawę ciągnika elektrycznego do wózków bagażowych,
 • dostawę ambulansu.

Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju infrastruktury Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, dzięki czemu poprawi się standard obsługi, a także wystąpią oszczędności czasu pasażerów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 25.02.2011r. do 04.01.2013r.

Koszt inwestycji wyniesie 26 974 232,75 zł z czego 14 158 339,74 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2 498 530,53 zł pochodzi z Budżetu Państwa.

 

 

 

 

„Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego"


Projekt przewiduje zakup wyposażenia przeznaczonego do kontroli bagażu kabinowego

 1. Urzadzenia RTG
 2. Wyposażenie kontroli bezpieczeństwa:
  • system kolejkowania pasażerów przed punktami kontroli bezpieczeństwa,
  • przenośniki rolkowe dla urządzeń RTG,
  • lady służące do kontroli,
  • pojemniki z przeznaczeniem na przedmioty zabronione do przewozu w transporcie lotniczym
  • ciąg parawanów oddzielających linie kontroli dla pasażerów o statusie business.
  • komplet kuwet do kontroli,
  • krzesła dla operatorów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 23.11.2011r. do 26.04.2012r. 
Koszt inwestycji wyniesie 4 749 399,00 zł z czego 3 233 811,72 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.” 
www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

 

 

„Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa osób i towarów"


Projekt zakłada zakup sprzętu do kontroli bezpieczeństwa osób i towarów, w tym:

 • Systemu stacjonarnych detektorów metali,
 • Systemu kontroli radiometrycznej,
 • Urządzeń RTG do kontroli osób i towarów wraz z urządzeniem do sprawdzania broni,
 • Systemu szkoleniowego operatorów urządzeń RTG

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 23.11.2011r. do 28.05.2012r. 
Koszt inwestycji wyniesie 4 282 227,78 zł z czego 2 956 900,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.” 
www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

 

 

„Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu"


Projekt zakłada zakup sprzętu służącego do kontroli bezpieczeństwa oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji funkcjonowania lotniska. Przewiduje sie także wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt. W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną:

 • Urządzenia z przeznaczeniem do kontroli bezpieczeństwa płynnych materiałów,
 • Pojazd specjalistyczny z przeznaczeniem do płoszenia i niepokojenia ptactwa za pomocą aparatury biosonicznej,
 • Pojazd specjalistyczny do pilotowania samolotów,
 • Wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej,
 • Maty do usztywnienia podłoża pod uszkodzonym samolotem i zestaw pasów do podnoszenia uszkodzonego samolotu,
 • Przyczepa do przewożenia sprzętu ratunkowego i technicznego LSP,
 • Urządzenia i oprogramowanie do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych,
 • Rozbudowa systemu CCTV

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 23.11.2011r. do 27.12.2013r. 
Koszt inwestycji wyniesie 4 115 083,01 zł z czego 2 714 770,63 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 49 657,17 z Budżetu Państwa. 
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”
www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 

 

„Modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zachodniej części Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka"


Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zachodniej części Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” przyczyni sie do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie dostępności i przepustowości lotniska. Dzięki modernizacji drogi startowej, budowie placów manewrowych oraz rozbudowie płyty postojowej o dwa dodatkowe stanowiska, port lotniczy zostanie przystosowany do jednoczesnej obsługi większej ilości samolotów. Bedzie to ściśle powiązanie ze zwiększeniem ilości zarówno obsługiwanych pasażerów jak i ładunków.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące prace:

 • modernizacja fragmentu drogi startowej na długości 700 m,
 • modernizacja płyty postojowej PPS-2 wraz z jej rozbudową,
 • budowa placów manewrowo - składowych,
 • budowa i przebudowa dróg technicznych,
 • roboty ziemne i wycinka drzew,
 • roboty w ramach branży wodno- kanalizacyjnej,
 • roboty w ramach branży teletechnicznej,
 • wykonanie oświetlenia nawigacyjnego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najbardziej optymalne i efektywne zwiększenie dostępności portu lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, umożliwiając wzrost ilości obsługiwanych połączeń lotniczych oraz zwiększenie przepustowości lotniska. Wybrane technologie prac przełożą się na wysoką jakość i trwałość produktów w taki sposób, ze nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń i poprawek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 22.08.2011r. do 29.07.2013r. 
Koszt inwestycji wyniesie 27 036 365,55 zł z czego 16 685 415,71 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.”
www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

 

 

„Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka – budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemienia drogi startowej"


Realizacja projektu, dzięki przystosowaniu lotniska do II kategorii nawigacyjnej pozwoli na poprawę obsługi połączeń lotniczych, co związane będzie ze zwiększeniem dostępności lotniska Rzeszów-Jasionka. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie przyjmowanie samolotów w trudnych warunkach pogodowych. Ma to ogromne znaczenie zarówno z punktu widzenia przewozów pasażerskich jak i towarowych. Rozwijana obecnie sieć połączeń krajowych i międzynarodowych powoduje, iż połączenia lotnicze staja się coraz bardziej atrakcyjne wobec podróży kolejowych lub samochodowych (znaczna oszczędność czasu, większy komfort podróży). Odpowiednia infrastruktura nawigacyjna w połączeniu z prowadzoną rozbudową lotniska i planowanymi modernizacjami infrastruktury technicznej, zwiększa więc dostępność portu lotniczego i tym samym będą miały bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby osób korzystających z połączeń krajowych oraz zagranicznych. Jednocześnie wpłynie to na zwiększenie zainteresowania usługami przewozu towarów (cargo).

W ramach projektu zostanie zmodernizowane oświetlenie nawigacyjne poprzez wykonanie następujących elementów:

 • światła podejścia na kierunku ”27” (światła poprzeczki długiej dla 150 m i światła poprzeczek bocznych do 270 m),
 • światła strefy przyziemienia do 900 m na DS,
 • światła osi centralnej DS dla 2500 m,
 • światła osi DK-A wraz z renowacją warstwy wiążącej i ścieralnej DK-A i DS, na połączeniu z DK-A,
 • światła pośredniego miejsca oczekiwania płaszczyzny odladzania DK-R,
 • światła osi DK płytowej,
 • światła poprzeczki STOP na DK-A,
 • światła ochronne DS,
 • światła prowadzenia na stanowiska postojowe płyty PPS-1,
 • światła prowadzenia na stanowiska postojowe płyty do odladzania.

Rozwiązania i materiały zastosowane w ramach realizacji inwestycji dobrane zostały tak, aby zapewnić przyszłym użytkownikom pełne bezpieczeństwo. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowane rozwiązania zostały dobrane optymalnie, tak aby jak najwyższa jakość osiągnąć przy jak najniższej cenie i zapewnić odpowiednia trwałość projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 termin realizacji obejmuje okres od 29.06.2010r. do 28.07.2014r. 
Koszt inwestycji wyniesie 13 615 958,06 zł z czego 8 409 991,97 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.” 
www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

 

 

„Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej"


Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez: budowę świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27; poprawę parametrów technicznych i jakościowych drogi startowej pod względem wysokościowym i dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących aktualnie przepisów; budowę drogi północnej stanowiącą poprawę dostępności komunikacyjnej północnych terenów Portu Lotniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do rozwiązania problemów dotyczących przyjmowania samolotów w trudnych warunkach pogodowych, poprawiła dostępność lotniska pod względem komunikacyjnym, bezpieczeństwa i poprzez przebudowę pasa startowego również jakości, co sprawia, że staje się ono bardziej atrakcyjne dla pasażerów oraz przewoźników. Realizacja projektu jest istotna z punktu widzenia obsługiwanych przez lotnisko połączeń cargo, gdzie zapewnienie terminowości i sprawnej obsługi przyjmowanych samolotów i ładunków odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu kontrahentów.

Zakres rzeczowy projektu obejmował 3 zadania:

 1. Budowa świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27.

  Zadanie to stanowi III etap zadania polegającego na dostosowaniu oświetlenia Portu Lotniczego do II kategorii nawigacyjnej. Poprzednie dwa etapy polegały na „Przebudowie i rozbudowie systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” oraz „Przebudowie i rozbudowie systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka – budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemia drogi startowej”. Realizacja III etapu ww. zadania umożliwia przyjmowanie samolotów w trudnych warunkach pogodowych oraz pozwala na poprawę obsługi połączeń lotniczych, co związane jest ze zwiększeniem dostępności lotniska, a co za tym idzie bezpośrednio przekłada się na jakość oraz czas obsługi statków powietrznych.

  Zadanie to obejmowało:
  • budowę świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA - ATA dla kategorii II na odcinku 900 m od progu pasa startowego na kierunku 27,
  • budowę świateł błyskowych na odcinku 330-900 m od progu pasa startowego na kierunku 27,
  • budowę świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27,
  • budowę kanalizacji kablowej i linii kablowych 5 i 1 kV,
  • modernizację zasilania energetycznego w stacji ST-2,
  • demontaż istniejących świateł podejścia, PAPI, błyskowych i progu 700m,
  • budowę drogi technicznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu i budową dwóch przepustów,
  • przebudowę drogi patrolowo-technicznej,
  • niwelację terenu pasa startowego i RESA,
  • ogrodzenie masztów,
  • modernizację systemu sterowania i monitoringu.
    
 2. Przebudowa drogi startowej w zakresie poprawy parametrów technicznych i jakościowych w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Zadanie to, w powiązaniu z wcześniej zrealizowanym projektem pn.: „Modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zachodniej części Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” stanowi kompleksową przebudowę istniejącej drogi startowej. Dostosowanie pasa startowego do najnowszych standardów wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych, umożliwia przyjmowanie wszystkich typów statków powietrznych, a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na postrzeganie Portu Lotniczego przez przewoźników oraz podniesienie atrakcyjność usług oferowanych przez Port.

  Zadanie to obejmowało:

  • przebudowę istniejącej bitumicznej nawierzchni drogi startowej,
  • roboty związane z regulacją wysokościową lub wymianą wpustów odwodnienia powierzchniowego, przykanalików wraz z ich czyszczeniem, wymianą krat wlotowych, 
  • demontaż istniejących opraw oświetlenia nawigacyjnego i ponowny montaż w tej samej lokalizacji,
  • profilowanie istniejącego pobocza trawiastego przyległego do istniejącej drogi startowej,
  • regulację głębokości posadowienia istniejących studni kablowych.

    
 3. Budowa drogi północnej stanowiąca poprawę dostępności komunikacyjnej północnych terenów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I i II.

  Realizacja tego zadania umożliwia dojazd do nowo wybudowanych budynków hangarów dla statków powietrznych realizowanych przy udziale funduszy unijnych w ramach projektu pn.: „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” oraz do hangarów dla helikopterów, a także, poprzez umożliwienie dojazdu do  portu lotniczego z dwóch kierunków wpływa na poprawę bezpieczeństwa lotniska oraz jego dostępność komunikacyjną.

  Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

  Etap I – realizacja drogi północnej obejmowała odcinek zachodni tej drogi od km 0+000 do 0+510 wraz z odcinkiem dojazdu do terenu lokalizacji hangaru dla helikopterów.

  W ramach tego zadania wykonano:
  - przedłużenie przepustu P1 pod północną drogą dojazdową w ciągu rowów odwodnienia terenu drogi wojewódzkiej DW 869,
  - roboty ziemne i nawierzchnię drogi północnej,
  - chodniki w pasie drogi północnej w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869,
  - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej,
  - zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z przebiegiem odcinka drogi,
  - oznakowanie pionowe dla nowoprojektowanego układu drogowego,
  - oznakowanie poziome dla drogi północnej,
  - zagospodarowanie terenu zieleni.
   

   

  Etap II – realizacja drogi północnej obejmowała odcinki wschodnie tej drogi od km 0+510 do 1+385,57 oraz km 2+019 do 2+133,42.

  Zadanie to obejmowało wykonanie:
  - przepustu P3 pod północną drogą dojazdową w ciągu rowów odwodnienia terenu drogi wojewódzkiej DW 869,
  - robót ziemnych i nawierzchni drogi północnej,
  - chodników w pasie drogi północnej w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 i w połączeniu z terminalem pasażerskim,
  - zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z przebiegiem odcinka drogi,
  - oznakowania pionowego dla nowoprojektowanego układu drogowego,
  - oznakowania poziomego dla drogi północnej,
  - zagospodarowania terenu zieleni.KOSZTY
Całkowita wartość projektu: 28.164.107,39 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 19.434.120,95 PLN

TERMINY
Termin realizacji projektu: od 07.02.2014 r. do 16.05.2016 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się